РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ Сумської обласної державної телерадіокомпанії

ПОГОДЖЕНО
Загальними зборами творчого колективу
Сумської обласної державної телерадіокомпанії
Протокол № 1 від 12 лютого 2007р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного комітету
телебачення і радіомовлення України
№ 156 від 26 квітня 2007р.
Голова Комітету
Е.А.Прутнік


РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ
Сумської обласної державної телерадіокомпанії
м. Суми
2007 р.1. Загальні положення


1.1. Редакційний статут Сумської обласної державної телерадіокомпанії (далі - Редакційний статут) розроблено відповідно до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» на основі чинного законодавства України та погоджено загальними зборами Творчого колективу Сумської обласної державної телерадіокомпанії (далі – Телерадіокомпанія) «12» лютого 2007р., протокол № 1.
1.2. Редакційний статут визначає:
1.2.1. Порядок створення, діяльності та компетенцію Редакційної ради Телерадіокомпанії (далі - Редакційна рада).
1.2.2. Склад, компетенцію та обов’язки творчого колективу Телерадіокомпанії (далі - Творчий колектив). Права та обов’язки телерадіожурналістів.
1.2.3. Особливості взаємовідносин Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо), Телерадіокомпанії та Творчого колективу щодо розподілу виробничих відносин та гарантій незалежності редакційної політики.
1.2.4. Взаємовідносини між владою та Телерадіокомпанією, а також керівництва Телерадіокомпанії з іншими телерадіоорганізаціями і ліцензіарами аудіовізуальної продукції.
1.2.5. Засади редакційної політики Телерадіокомпанії.
1.2.6. Порядок внесення змін та доповнень до Редакційного статуту.
1.3. Положення цього Редакційного статуту поширюються та є обов’язковими до виконання для керівництва Телерадіокомпанії, всіх працівників Творчого колективу та Держкомтелерадіо. Всі особи, на яких поширюються та є обов’язковими до виконання положення цього Редакційного статуту, повинні бути ознайомлені з його змістом.

2. Порядок створення, діяльність та компетенція Редакційної ради


2.1. Редакційна рада є наглядовим органом Телерадіокомпанії та входить до складу органів управління Телерадіокомпанії.
2.2. Метою діяльності Редакційної ради є:
а) здійснення контролю за дотриманням:
- положень Редакційного статуту;
- прав Творчого колективу;
- вимог щодо заборони цензури;
- вимог щодо розповсюдження конфіденційної інформації, інформації про насильство, про злочини, про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів) та іншої інформації, перевірка якої здійснюється в рамках Закону;
- вимог невтручання в творчу діяльність Телерадіокомпанії, в тому числі Творчого колективу;
б) участь у розробці тематичного плану згідно з державним замовленням.
2.3. Редакційна рада створюється відповідно до Статуту Телерадіокомпанії та складається з чотирьох осіб, половина з яких призначається Держкомтелерадіо, а інша половина - Творчим колективом.
2.4. Кожен член Редакційної ради має право в будь-який час вийти зі складу Редакційної ради за власним бажанням з обов’язковим повідомленням про це Держкомтелерадіо та Творчого колективу за 14 календарних днів до дати виходу.
У такому випадку Держкомтелерадіо та/або Творчий колектив призначають нового члена Редакційної ради замість вибулого протягом 45 календарних днів шляхом відкритого голосування.
2.5. До повноважень Редакційної ради належить:
2.5.1. Контроль за дотриманням членами Творчого колективу положень Редакційного статуту.
2.5.2. Контроль за дотриманням прав Творчого колективу.
2.5.3. Контроль за дотриманням вимог відносно заборони цензури.
2.5.4. Контроль та нагляд за дотриманням вимог невтручання в творчу діяльність Телерадіокомпанії.
2.5.5. Внесення на розгляд Держкомтелерадіо питання про відсторонення від керівництва Телерадіокомпанії або його окремим підрозділами осіб, які порушували Редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав членів Творчого колективу, заборони цензури та втручання у творчу діяльність Телерадіокомпанії, про призначення службового розслідування щодо таких порушень та звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.
2.5.6. Участь у розробці тематичного плану згідно з державним замовленням.
2.6. Редакційна рада проводить чергові Збори не рідше одного разу на рік.
За ініціативою не менше половини від загальної кількості членів Редакційної ради проводяться позачергові Збори.
2.7. Про проведення зборів Редакційної ради члени Редакційної ради повідомляються письмово (надіслання рекомендованого листа або кур’єром, або направлення листа за допомогою факсу/електронної пошти) із зазначенням часу та місця проведення зборів Редакційної ради та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня проведення зборів Редакційної ради.
Будь-хто з членів Редакційної ради має право вимагати розгляду питання на зборах Редакційної ради за умови, що воно було ним доведено до відома інших членів Ради не пізніш як за 3 дні до дня проведення зборів.
З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою вcix Учасників, присутніх на зборах Редакційної ради.
2.8. Збори редакційної ради є правомочними, якщо на них присутня більшість від загальної кількості членів Редакційної ради.
2.9. На час проведення Зборів зі складу присутніх представників Держкомтелерадіо обирається Голова, який веде Збори, та зі складу присутніх представників Телерадіокомпанії - секретар, який оформляє протокол Зборів. Протокол оформляється в письмовій формі та підписується Головою та секретарем Зборів.
2.10. Редакційна рада приймає рішення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на Зборах членів Редакційної ради. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Зборів є вирішальним.
2.11. Рішення Редакційної ради доводяться до відома Творчого колективу та є обов’язковими до виконання.

3. Склад, компетенція та обов’язки Творчого колективу ТРК.
Права та обов’язки телерадіожурналістів.


3.1. Творчий колектив Телерадіокомпанії складається з телерадіожурналістів, які виконують свої обов’язки в штаті або на позаштатних засадах.

3.2. Телерадіожурналіст має право:
1) брати участь у зборах творчого колективу телерадіокомпанії, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;
2) пропонувати кандидатури до складу редакційної ради телерадіокомпанії, бути обраним до її складу;
3) у разі висунення його кандидатом на виборні посади використовувати телебачення і радіомовлення нарівні з іншими кандидатами;
4) звертатися до Редакційної ради телерадіокомпанії щодо порушень прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіокомпанії, порушень редакційного статуту телерадіокомпанії.

3.3. Телерадіожурналіст зобов’язаний:
1) у разі конфлікту інтересів при підготовці інформації для розповсюдження, негайно повідомити про це Генерального директора Телерадіокомпанії або уповноважену ним особу з числа штатних працівників Телерадіокомпанії;
2) не допускати використання свого службового становища в інтересах кандидата на виборні посади, довіреною особою якого він є.

3.4. Творчий колектив має право:
- проводити Збори Творчого колективу;
- обирати зі свого складу осіб, які представлятимуть інтереси Телерадіокомпанії з питань, що входять до компетенції Творчого колективу перед третіми особами;
- використовувати в своїй діяльності об’єкти інтелектуальної власності відповідно до норм чинного законодавства України;
- на отримання інформації від державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, необхідної для здійснення своєї діяльності;
- відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації;
- через своїх представників – Членів Ради - вносити на розгляд Зборів Редакційної ради питання та вимагати їх розгляду.

3.5. Творчий колектив зобов’язаний:
1) дотримуватися норм чинного законодавства України, положень Статуту Телерадіокомпанії, цього Редакційного статуту, локальних актів Телерадіокомпанії та стандартів професійної етики, а також вимог держзамовлення і тематичного плану;
2) сприяти Телерадіокомпанії в здійсненні ним своєї діяльності;
3) використовувати інформацію, що є комерційною таємницею (конфіденційною) інформацією Телерадіокомпанії, відповідно до локальних актів Телерадіокомпанії;
4) Не допускати:
- поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом;
- закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;
- закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди, необґрунтованого показу насильства;
- пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
- трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків;
- розповсюдження в ефірі і рекламі порнографічних матеріалів;
- пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;
- поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає або принижує честь і гідність особи;
- зловживання редакційною незалежністю з метою отримання додаткових доходів, не передбачених угодами з Телерадіокомпанією;
- втручання у діяльність Творчих колективів інших телерадіоорганізацій;
- використання неперевіреної на достовірність інформації, інформації розповсюдження якої заборонено чи обмежено законодавством та/або локальними актами Телерадіокомпанії;
- використання ефірного часу для заяв особистих інтересів;
- здійснення інших вчинків, за якими наступає відповідальність згідно чинного законодавства.
5) виконувати інші вимоги, які випливають із Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статуту Телерадіокомпанії.
3.6. З метою представництва інтересів Творчого колективу до Редакційної ради призначаються представники Творчого колективу – члени Редакційної ради. Такі представники призначаються Зборами Творчого колективу та діють в інтересах та від імені Творчого колективу.
3.7. Збори Творчого колективу проводяться в обов’язковому порядку, у наступних випадках:
- необхідності обрати представників Творчого колективу до Редакційної ради;
- за ініціативою не менше 1/3 складу Творчого колективу з питань, що стосуються його діяльності.
3.8. Про проведення зборів Творчого колективу члени Творчого колективу повідомляються письмово (надіслання рекомендованого листа або кур’єром або направлення листа за допомогою електронної пошти) із зазначенням часу та місця проведення зборів Творчого колективу та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня скликання зборів Творчого колективу.
Будь-хто з членів Творчого колективу має право вимагати розгляду питання на зборах Творчого колективу за умови, що воно було ним доведено до відома інших членів не пізніш як за 3 днів до проведення зборів. З питань не включених до порядку денного рішення можуть прийматися тільки за згодою вcix Учасників, присутніх на зборах Творчого колективу.
3.9. Збори Творчого колективу є правомочними, якщо на них присутні не менше 1/2 складу Творчого колективу.
3.10. На час проведення Зборів Творчого колективу з їх складу обирається Голова, який веде Збори та секретар, який оформлює протокол Зборів. Протокол оформлюється в письмовій формі, підписується Головою й секретарем Зборів та складається у двох примірниках, один з яких надається Редакційній раді.
3.11. Рішення приймається шляхом відкритого голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на Зборах. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Зборів є вирішальним.

4. Особливості взаємовідносин Держкомтелерадіо, Телерадіоорганізації та Творчого колективу щодо розподілу виробничих відносин та гарантій незалежності редакційної політики


4.1. Держкомтелерадіо делегує згідно із законами України Телерадіокомпанії повноваження щодо виконання статутних вимог, державного замовлення, договору-доручення, тематичного плану і підтверджує, що Телерадіокомпанія має на меті відігравати роль професійного журналістського еталону в інформаційному просторі Сумської області, позиціонує себе якісним засобом масової інформації, вкладаючи в це поняття: широкий тематичний діапазон, відповідність обраної тематики потребам суспільства, дотриманням високих журналістських стандартів, утримання від гонитви за сенсаційністю на користь виваженому та ґрунтовному вивченню суспільних подій та явищ.
4.2. Відповідно до своїх прав, Держкомтелерадіо встановлює „Засади редакційної політики”, які є складовою цього Редакційного статуту. „Засади редакційної політики” визначають направленість редакційної політики й виробничі стосунки під час збору, обробки та розповсюдження інформації, підготовленої Телерадіокомпанією.
4.3. Держкомтелерадіо довіряє журналістам у їхніх професійних якостях і зобов’язується не впливати на зміст редакційної політики та виробничий процес Телерадіокомпанії інакше, ніж через внесення змін/доповнень до цього Редакційного статуту.
4.4. Керівництво Телерадіокомпанії працює з творчим колективом на підставі статуту Телерадіокомпанії, колективної угоди, Редакційного статуту, державного замовлення, договору – доручення, тематичного плану тощо.
4.5. Телерадіокомпанія формує тематичний план за участю Редакційної ради згідно з державним замовленням.
4.6. Генеральний директор Телерадіокомпанії керує Телерадіокомпанією і відповідає перед Держкомтелерадіо за дотримання Редакційного статуту, виконання, відповідність інформаційних і тематичних програм стандартам журналістики, якість підготовки і видачі передач в ефір. Генеральний директор має бути вільним від будь-яких зобов’язань перед третіми особами, що можуть поставити під сумнів дотримання ним цього Редакційного статуту.
4.8. Генеральний директор Телерадіокомпанії має всіма доступними засобами захищати від третіх осіб редакційну незалежність, визначену цим Редакційним статутом.
4.9. У разі не згоди з цим Редакційним статутом або зміною власних поглядів, Генеральний директор Телерадіокомпанії має повідомити про це Держкомтелерадіо негайно.
4.10. Керівники всіх рівнів Телерадіокомпанії, які мають пряме відношення до збирання, підготовки і видачі в ефір інформації, не мають права втручатися в професійну діяльність журналіста і контролювати зміст інформації, але зобов’язані:
- давати і вимагати виконання завдань з висвітлення подій;
- здійснювати повною мірою літературне редагування;
- визначати спільно з журналістом, який висвітлює подію, жанр майбутнього матеріалу;
- вносити на розгляд програмної ради пропозиції відносно журналістів, які готують і видають в ефір неякісні матеріали за мовно – стилістичними, художніми, інформаційно ненасиченими ознаками.
4.11. У разі виникнення конфлікту інтересів учасники взаємовідносин зобов’язуються вирішувати їх виключно шляхом переговорів. В такому разі працівники редакції або діючі в Телерадіокомпанії профспілкові організації мають сформувати відповідне представництво для переговорів.
У разі неможливості вирішення конфлікту в межах існуючих „Засад редакційної політики”, Держкомтелерадіо вносить зміни до „Засад редакційної політики” у відповідності до вимог цього Редакційного статуту.

5. Взаємовідносини між владою та Телерадіокомпанією, а також керівництва Телерадіокомпанії з іншими телерадіоорганізаціями і ліцензіарами аудіовізуальної продукції.


5.1.Телерадіокомпанія в інформаційних та тематичних програмах висвітлює всі кроки виконавчої і представницької влади з вирішення політичних, соціальних, економічних культурних і інших проблем регіону, готуючи матеріали об’єктивно, точно, збалансовано і неупереджено. В практичних діях Телерадіокомпанія керується Законами України “Про висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про інформацію”, “Про телебачення і радіомовлення” тощо.
Невмотивоване законодавством України втручання органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, громадських чи релігійних організацій, їх посадових осіб чи працівників у сферу професійної діяльності телерадіокомпанії не допускається.
5.2.При взаємовідносинах з іншими телерадіоорганізаціями і продакшн-студіями керівництво Телерадіокомпанії:
- віддає пріоритет програмам тематичного плану, комерційним програмам і показує їх в час прайм-тайму;
- закупівлю програм проводить на тендерній основі;
- дбає, щоб формат закуплених авторських програм не збігався з форматом власного телепродукту, суттєво відрізнявся від нього, доповнюючи тематичний план.

6. Засади редакційної політики Телерадіокомпанії


6.1. Засади редакційної політики Телерадіокомпанії визначають порядок створення, використання та поширення/розповсюдження інформації Телерадіокомпанією.
6.2. Всі члени Творчого колективу в процесі здійснення своєї діяльності, в тому числі під час підготовки повідомлень, репортажів, передач та їх сповіщення, зобов’язуються дотримуватися вимог передбачених даним Редакційним статутом, локальними актами Телерадіокомпанії, Рішеннями Редакційної ради та нормами чинного законодавства України.

ЗАСАДНИЧІ ПОЛОЖЕННЯ


Телерадіокомпанія має основною метою своєї діяльності правдиву, вчасну і докладну передачу суспільно-значимої інформації.

Телерадіокомпанія не обмежується захистом інтересів окремих груп інтересів, а дбає про загальний інтерес українського суспільства і кожного його індивіда – мати вдосталь високоякісної інформації задля прийняття відповідальних і зважених рішень кожним членом суспільства.

Шляхом дотримання Засад редакційної політики, Телерадіокомпанія подає будь-яку інформацію безсторонньо і неупереджено.

Телерадіокомпанія має на меті відігравати роль професійного журналістського еталону в інформаційному просторі Сумської області і бути запобіжником щодо спроб влади, бізнесу чи інших впливових інституцій здійснювати цензуру в окремих мас-медіа чи в усьому інформаційному просторі Сумської області.

Телерадіокомпанія виходить з того, що за будь-яких обставин не дає жодних (крім передбачених законодавством) переваг:
• політичним партіям і рухам,
• Верховній Раді України, обласним, міським та районним радам та їх фракціям,
• Президенту, його Секретаріату, Кабінету Міністрів України, обласним, міським та районним держадміністраціям,
• профспілкам та громадським організаціям,
• релігійним громадам,
• бізнес-групам та окремим бізнес-структурам.

Телерадіокомпанія виходить з безумовного дотримання:
• Конституції України,
• чинного законодавства,
• норм міжнародного права, які визнані державою Україна.

Відповідно до положень Конституції України, чинного законодавства та норм міжнародного права, Телерадіокомпанія може відступати від Засад редакційної політики у зв'язку з надзвичайними (форс-мажорними) обставинами, як-от:
• масові заворушення,
• стихійні лиха,
• терористичні напади,
• оголошення жалоби,
• надзвичайні ситуації будь-якого типу, в тому числі оголошення надзвичайного стану,
• оголошення воєнного стану і війна.

Поза тим Телерадіокомпанія залишає за собою право, незалежно від згаданих надзвичайних обставин, продовжувати інформувати суспільство про те, що відбувається в області, країні та поза її межами.

Частина I.
ОСНОВНІ СТАНДАРТИ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


Інформація, що пропонується Телерадіокомпанією повинна відповідати таким стандартам журналістики:
• оперативність,
• точність,
• достовірність, об’єктивністі і неупередженість,
• збалансованість,
• відокремлення фактів від коментарів та оцінок,
• повнота,
• простота.

1. ОПЕРАТИВНІСТЬ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


Телерадіокомпанія прагне до того, щоб будь-яку новину знаходити і повідомляти своїм телеглядачам і радіослухачам раніше за інші засоби масової інформації.
Прагнення до оперативної подачі новини не повинно призводити до порушення будь-якого іншого зі стандартів Телерадіокомпанії. Особливо це стосується таких стандартів, як точність і достовірність. Є неприпустимим задля оперативності подавати в ефір або викладати в Інтернеті не перевірену належним чином інформацію.

2. ТОЧНІСТЬ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. СУТЬ ТОЧНОЇ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


Факти, що їх подає Телерадіокомпанія, повинні точно відповідати реальним подіям чи даним. Будь-які висловлювання повинні цитуватися або переказуватися без спотворення первинного змісту. Будь-яке поєднання відео та аудіоряду не повинно спотворювати реальність і не може бути предметом маніпуляцій.

2.2. ВИМОГИ ДО СПІВРОБІТНИКІВ ЩОДО ТОЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ


Будь-яка інформація, яку подають інформаційні відділи Телерадіокомпанії, повинна бути гарантовано точною, що вимагає серйозного, прискіпливого її збирання, обробки і подачі.
При пошуку інформації інформаційні відділи Телерадіокомпанії повинні докладати всіх можливих зусиль для того, щоб отримати її самостійно від першоджерела. І лише, якщо це неможливо, отримувати її від тих, хто в свою чергу отримав її від першоджерела.
Повідомляти про подію, яку не бачили на власні очі кореспонденти телерадіокомпанії, або ж про факти, відомі лише зі слів сторонньої особи, слід лише перевіривши їх щонайменше ще у двох джерелах інформації. Якщо йдеться лише про попередні дані і ця інформація є надзвичайно суспільно значимою, слід обов'язково загострювати увагу глядача на цій обставині. Таку інформацію можна давати лише у надзвичайних випадках!

2.3. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ СЛІД ПЕРЕВІРЯТИ ОСОБЛИВО РЕТЕЛЬНО


Особливо ретельно слід перевіряти такі аспекти інформації:
• повідомлення про лихо з людськими жертвами, кількість жертв, постраждалими і зниклими без вісти у частині їхньої кількості;
• повідомлення про смерть конкретної людини, про списки загиблих чи пропалих без вісти;
• імена, прізвища і особові назви;
• цифри, особливо коли вони є принциповою частиною новини;
• виключні поняття, тобто усе, що починається зі слів "уперше", "востаннє", "безпрецедентно", "найбільший", "найменший" та подібним.

2.4. ВИКОРИСТАННЯ АУДІО- ТА ВІДЕОАРХІВУ


При використанні аудіо- та відеоархівних матеріалів слід недвозначно повідомляти слухачеві чи глядачеві новин, що цей матеріал є архівним.

2.5. ПОМИЛКИ РЕДАКЦІЇ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ


У разі, якщо, попри всі належні перевірки, нова інформація свідчить про те, що попередній варіант інформації містив помилку, на виправленні цієї помилки Телерадіокомпанія має наголосити у найближчому випуску новин.
Якщо помилка є серйозною, крім найближчого інформаційного випуску, програми, слід повідомити про спростування також і у тому випуску, який виходить в ефір наступного дня в той же час, у який помилка вперше була оприлюднена в ефірі.

3. ДОСТОВІРНІСТЬ ПОДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. СУТЬ ДОСТОВІРНОСТІ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


Інформація, яку подає своїм користувачам Телерадіокомпанія, повинна завжди мати авторитетне джерело походження (у тому числі – авторитетне саме для конкретної новини). Крім того, на джерела інформації служби Телерадіокомпанії мають посилатися чітко і недвозначно.

3.2. АНОНІМНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


Журналіст і редакція мають право не розкривати своїх джерел інформації.

Інформацію з посиланням на анонімне джерело можна давати, коли збігаються такі обставини: інформація є суспільно значимою, джерело є безумовно компетентним стосовно характеру інформації, редакція переконана в добросовісності джерела, джерело з вагомих причин не хоче, щоб його ім’я було оприлюднене.

До анонімних джерел слід також віднести випадки, коли людина погоджується на інтерв’ю, якщо її обличчя або фігура або голос не можуть бути впізнані. В разі, якщо інформація є суспільно значимою, таке інтерв’ю може бути розміщено в ефірі.
Посилаючись на анонімне джерело, автор або група авторів, і інформаційна редакція беруть на себе повну відповідальність за достовірність і точність інформації.

3.3. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ


Інформація, отримана від співробітників прес-служб, прес-секретарів, речників, пресс-аташе, які уповноважені робити заяви від органів влади, установ, організацій, партій, рухів, парламентських фракцій і груп, окремих народних депутатів чи політиків, розцінюється Телерадіокомпанією як офіційна позиція останніх. Ця інформація оприлюднюється із обов”язковим зазначенням джерела, яке несе відповідальність за її точність.

3.4. ПРАВИЛА ОПРИЛЮДНЕННЯ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Телерадіокомпанія використовує соціологічні дані, виходячи з рівня авторитетності соціологічної служби, яка проводила дослідження. Для цього вона має власноруч дослідити, принаймні, такі ключові моменти:
• хто є власником цієї соціологічної служби,
• чи є служба членом професійних асоціацій соціологів,
• чи дотримується вона у своїй роботі наукових методик,
• чи проводить служба бізнесові дослідження, чи лише електоральні,
• чи не була служба у минулому причетною до маніпуляцій та фальсифікацій даних.

Якщо це важливо для адекватного сприйняття соціологічних даних, журналіст озвучує наступні позиції:
• точну назву соціологічної служби, яка проводила дослідження,
• замовника дослідження (якщо такий є),
• термін, "географію" і спосіб проведення дослідження,
• кількість опитаних і вказівки на репрезентативність (кого ці опитані представляють),
• точне формулювання запитання, на яке давали відповідь респонденти,
• усі вагомі позиції відповідей,
• розмір статистичної похибки,
• більш широкий контекст, який міг мати вплив на думку громади чи окремих її груп.

3.5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ З ІНТЕРНЕТУ


Інтернет-видання зазвичай не можуть вважатися достовірним джерелом інформації. Це пояснюється тим, що вони здебільшого не є офіційно зареєстрованими засобами масової інформації, контроль за дотриманням вимог чинного законодавства низький, і невідомий рівень внутрішніх вимог до перевірки інформації в самій редакції Інтернет-видання.

3.6 ІНСЦЕНУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ


Застосування поставлених сцен і монтажу не повинне перекручувати події й подавати їх у хибному світлі. Відділи Телерадіокомпанії дбають про таке:
• епізод, який має значення для розуміння розвитку подій, не повинен бути постановочним або інсценованим, у протилежному випадку належить чітко попередити про це аудиторію;
• постачальників інформації не просять відтворити перед камерою важливі події, якщо не збираєтеся сказати про це у програмі;
• глядачів слід спеціально повідомити, якщо інсценовані перед камерою події взагалі б не могли відбутися без вашого втручання;
• не можна робити паралельний монтаж кадрів і сцен, аби склалося враження, що вони відбувалися водночас, якщо наслідком цього стане перекручене або хибне уявлення про дійсні події.
Реконструкція - це подія, явно відтворена перед камерою або мікрофоном. Реконструкції повинні бути чітко позначені як такі, аби нікого не ввести в оману. Коли програма створює реалістичну сцену на основі реальних фактів, яка проте не є реконструкцією жодного з них, про це має бути чітко сказано.
Випуски новин, як правило, не повинні містити реконструкцій фактичних подій з огляду на надто великий ризик введення глядача в оману. Проте до випусків новин можна включати реконструкції, зроблені кимось іншим (наприклад, міліцією при розслідуванні злочину).

4. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. СУТЬ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


Інформаційні редакції Телерадіокомпанії обов’язково представляють позиції усіх сторін конфлікту або неоднозначного, спірного питання. Збалансованість подачі матеріалу - це запорука неупередженості Телерадіокомпанії у будь-якій спірній чи конфліктній ситуації.
У разі, якщо оперативно неможливо взяти коментар однієї зі сторін, щоб представити її точку зору в межах одного сюжету чи випуску, редакція має докласти зусиль до того, щоб викласти цю точку зору, принаймні, в наступному випуску чи наступного дня. У цьому випадку обов'язково слід загострювати увагу споживача інформаційного продукту Телерадіокомпанії на тому, що на проблему є різні точки зору, а також повідомити причину, з якої поки що не вдалося взяти коментар певної сторони і повідомити, коли цей коментар може бути оприлюднено.

4.2. ВИМОГИ ДО СПІВРОБІТНИКІВ ЩОДО ЗБАЛАНСОВАНОЇ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


Співробітники Телерадіокомпанії повинні у будь-якій ситуації шукати якомога ширший спектр думок і ретельно подавати його у своїх матеріалах.
Інформаційні служби Телерадіокомпанії завжди прагнуть надати чесний шанс на відповідь тому, кого у чомусь публічно звинувачують.
При висвітленні конфліктів чи спірних питань журналісти і редакції мають докласти також зусиль до того, щоб знайти нейтрального експерта, “третейського суддю”. При цьому слід чітко дати зрозуміти споживачам інформації Телерадіокомпанії, чому саме ця людина коментує ту чи іншу подію, чи має цей коментатор достатній експертний рівень і наскільки ця людина є незацікавленою в конфлікті стороною.

4.3. ВІДМОВА ВІД КОМЕНТАРЯ


Відмова сторони від коментаря – також є коментарем. Редакція обов'язково повідомляє про таку відмову, про її причини, але завжди залишає за цією стороною-"відмовником" право прокоментувати ситуацію у наступних випусках новин. Водночас, редакція повинна докласти всіх можливих зусиль до того, щоб переконати сторону, яка відмовилася, прокоментувати чи спростувати звинувачення, викласти свою позицію.

4.4. ВИМОГИ ДО ФОРМАТУ ПОДАЧІ КОНФЛІКТНИХ ЧИ СПІРНИХ ПИТАНЬ


Позиції різних сторін конфлікту мають подаватися у однаковому форматі, без будь-яких переваг (хронометражних, емоційних тощо) будь-якій із сторін.
При запрошенні сторін до студії ведучі не повинні віддавати – ні змістом чи гостротою питань, ні інтонаційно, ні за часом на відповіді, - жодної переваги жодній із сторін.
Редакції повинні докладати планомірних і постійних зусиль до розширення кола коментаторів з боку кожної політичної чи іншої сили, інституції, а також до розширення кола експертів з різної тематики.
Подаючи інформацію, надану редакції зацікавленою стороною, слід зазначати цю зацікавленість для глядача, слухача чи читача в разі, якщо ця зацікавленість є підтвердженою фактами або висловлюваннями самої зацікавленої сторони.

4.5. ВИКОРИСТАННЯ БЛІЦ-ОПИТУВАНЬ


Використання “бліц-опитувань” є доцільним лише для демонстрації спектру думок, але не кількісного співвідношення їх прихильників, і є можливим лише за дотримання таких правил:
• з будь-якого конфліктного, спірного чи навіть просто непевного питання – слід представити бліцами весь спектр думок без жодної переваги (хронометражної, емоційної тощо) будь-якій одній з них,
• неприпустимим є використання бліц-опитувань на підтвердження лише однієї позиції чи точки зору на проблему,
• опитані мають давати відповідь на чітке й однакове для всіх запитання,
• слід намагатися при цьому представляти різні стать, вікові групи, якщо нема контекстуальних обмежень (наприклад, потрібна чітка референтна група).

4.5. ОБ’ЄКТИВНІСТЬ І НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


Журналісти Телерадіокомпанії мають виходити із того, що об’єктивність інформації визначається максимально можливим усунення впливу особистого ставлення журналіста на зміст такої інформації під час її підготовки та поширення, і дотримуватись наступних правил:
- висловлювання власної думки журналіста телерадіоорганізації має містити його професійну оцінку, а не особисту;
- необхідно намагатися надати можливість прокоментувати подію всім особам, яких вона безпосередньо стосується; у разі неможливості висловитися всім, необхідно подати не менш ніж два коментаря з протилежних точок зору;
- необхідно чітко дотримуватись регламенту передачі, правила щодо висловлювань мають мути однаковими для всіх учасників передачі та повідомлятися їх заздалегідь

Журналісти Телерадіокомпанії мають виходити із того, що неупередженість інформації визначається однаковим ставленням до всіх осіб, які є учасниками подій або гостями передач, і дотримуватись наступних правил:
- перед розмовою у прямому ефірі чи записом інтерв’ю завжди попереджати співрозмовника про свій політичний нейтралітет та неупереджене ставлення, ніколи не обіцяти ставити зручні запитання;
- завжди розрізняти такі поняття, як персональна громадська позиція з певними політичними поглядами та уподобаннями та позиція як журналіста без поглядів, симпатій та уподобань;
- учасники програм мають право знати її формат, в тому числі - чи виступатимуть вони у прямому ефірі або запису і чи плівка монтуватиметься;
- особам, які дають інтерв’ю, слід надати можливість повністю відповісти на поставлені запитання;
- розповідаючи про соціальні групи, необхідно уникати стереотипів;
- особам, підданим у передачі критиці має бути надане можливість дати відповідь в межах цієї передачі.
Автори програми не повинні розкривати учасникові справжню мету програми лише у випадках якщо:
- цього недвозначно вимагають суспільні або державні інтереси;
- автори програми мають справу із серйозною протизаконною чи антигромадською діяльністю.
Журналістські “хитрощі” щодо приховування інформації від учасників програми повинні обмежуватись тим необхідним мінімумом, якого вимагає предмет, і вдаватися до них можна лише з дозволу керівника редакції Телерадіокомпанії.
Під час бесіди (інтерв’ю) журналісти Телерадіокомпанії:
1) зобов’язані:
- бути ввічливими та дотримуватись етичних манер;
- надавати можливість особам, які дають інтерв’ю, повністю відповісти на поставлені запитання;
2) мають право бути прискіпливими, гострими, скептичними;
3) не повинні бути упередженими чи емоційно прихильними до однієї зі сторін.
Процес монтажу інтерв’ю має відбуватись неупереджено, аби збереглися всі важливі висловлювання і думки особи, яка давала інтерв’ю.

4.6.ПРИНЦИПИ ПОШИРЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Інформація, що відповідно до чинного законодавства є конфіденційною, з обмеженим доступом, використовується/розповсюджується Телерадіокомпанією в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або локальними актами власників такої інформації.
Журналісти Телерадіокомпанії мають виходити із того, що право на недоторканність приватного життя однім із основних конституційних прав людини і може порушуватись тільки, коли його переважає значний суспільний інтерес, і дотримуватись наступних правил:
- намагатися здійснювати запис таким чином, щоб усі особи, які можуть потрапити у його коло заздалегідь усвідомлювали, що їх записують;
- запис прихованою апаратурою дозволяється, якщо є підстави вважати, що відкрита зйомка не дасть результат;
- поширення інформації, одержаної шляхом прихованого запису без письмової згоди осіб, яких записано, можна лише у випадку, коли поширювана інформація становить значний суспільний інтерес;
- намагатися не записувати і не поширювати записи осіб, без їх згоди; у публічних (громадських) місцях це правило застосовується до показу крупним планом осіб у стані хвороби або в незручному становищі внаслідок прикрого випадку;
- висвітлення приватного життя особи без її згоди допускається тільки, якщо інформація, що поширюється, має такий ступінь суспільного інтересу, який перевищує право особи на конфіденційність (переважно, це інформація, приховування якої може зашкодити законним інтересам інших осіб);
- висвітлювати приватне життя публічних осіб (посадових осіб державних органів) без їх згоди можна також, якщо ця інформація пов’язана із їх публічною діяльністю.

5. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ФАКТІВ ВІД КОМЕНТАРІВ ТА ОЦІНОК

5.1. ПОДАЧА ФАКТІВ, А НЕ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ КОМЕНТАРІВ


Подаючи будь-яку інформацію, інформаційні редакції Телерадіокомпанії, чітко і недвозначно відокремлюють виклад фактів від коментарів і обов'язково при цьому позначають джерело суб'єктивної думки. Будь-яка інформація Телерадіокомпанії не містить у собі також і редакційних чи журналістських оцінок.

Коментарі чи оцінки є можливими лише з однієї тематики – безпосередньо проблем телерадіомовлення в країні. У такому випадку коментар повинен бути чітко названий коментарем (“коментар редакції”), або ж його може викласти конкретний співробітник Телерадіокомпанії, з чітким зазначенням того, що це є суб’єктивна думка саме цього співробітника.

5.2. ВИМОГИ ЩОДО УНИКНЕННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ СУБ’ЄКТИВІЗМУ


Співробітникам інформаційних редакцій Телерадіокомпанії категорично заборонено коментувати факти, які вони подають у своєму матеріалі, або ж подавати чиюсь думку як свою. Також заборонено давати власні оцінки фактам, явищам, подіям та персонам.

Співробітники інформаційних служб Телерадіокомпанії, готуючи матеріал, повинні безумовно уникати власних емоцій, щоб емоції не стали частиною цього матеріалу. Висвітлюючи конфлікт, співробітники інформаційних служб Телерадіокомпанії не мають права висловлювати (в тому числі й за рахунок інтонації, міміки тощо) свій особистий висновок чи симпатію.

5.3. ДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ АНАЛІТИКИ В НОВИНАХ


Мінімальна аналітика є прийнятною у новинній продукції Телерадіокомпанії лише у пошуку відповіді на запитання: "що було причиною події?" і "якими можуть бути наслідки події?" Але і у цих випадках журналісти новинних служб мають покладатися насамперед на пошук широкого спектру думок, представляючи позиції різних сторін і висновки нейтральних експертів, а не висловлювати власні судження.
Журналістам новин слід мати на увазі, що висловити власні оцінки чи коментарі до фактів, подій чи висловлювань, вони мають змогу в авторських програмах Телерадіокомпанії (як автори, або ж як гості студії).

5.4. КОМЕНТАРІ ТА ОЦІНКИ В АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМАХ


На відміну від новин, публіцистичні програми Телерадіокомпанії є авторськими, відтак журналіст-автор має право коментувати факти з точки зору причин та наслідків. У межах журналістського розслідування автор-журналіст має право на озвучення власної версії (гіпотези) з наступним пошуком фактів, що підтвердили б її.

Разом з тим, стандарт відокремлення фактів від коментарів є чинним і для авторських програм у тій частині, що свої висновки чи судження автор повинен чітко відділяти від суджень інших учасників програми і від викладу фактів.

Авторські програми Телерадіокомпанії для телеглядачів та радіослухачів мають чітко ідентифікуватися саме як авторські для того, щоб споживач продукту Телерадіокомпанії розумів, що висловлена автором думка є не фактом, не “істиною в останній інстанції”, не позицією Телерадіокомпанії, а лише суб’єктивним судженням конкретного журналіста. Споживач в даному випадку сам для себе обирає, наскільки він довіряє досвіду та аналітичним здібностям конкретного автора-журналіста.

6. ПОВНОТА ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


Телерадіокомпанія дає відповідь на максимально можливу кількість запитань глядача, слухача або читача у кожний конкретний момент. Телерадіокомпанія фіксує вагомі деталі і широкий контекст, необхідні для повноцінного сприйняття інформації.

7. ПРОСТОТА ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


Телерадіокомпанія дбає про простоту викладу інформації, що робить її доступною для максимально широкої аудиторії.

Спрощення матеріалу на шкоду повноті і точності подачі інформації не допускається.

У роботі Телерадіокомпанія користується чинним правописом.

Частина ІI.
ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ.
1.ВІДМОВА ВІД ШОКУЮЧИХ ЧИ ШКІДЛИВИХ ДЛЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ МАТЕРІАЛІВ


У інформаційному продукті Телерадіокомпанії неприпустимі відверті сцени насильства, порнографії і сексу, брутальній лайці.

При висвітленні надзвичайних пригод чи воєнних дій телебачення Телерадіокомпанії дуже обережно, уникаючи зайвого натуралізму та крупних планів, показує мерців, рани, травми. Телерадіокомпанія взагалі не показує сцени реального страждання, реальні тортури і страту, а також сцени знущання з тварин.

Журналісти Телерадіокомпанії не беруть і тим більше не оприлюднюють інтерв’ю з людьми, які перебувають у шоковому стані. Винятком з цього правила може бути лише пошук суто фактажної, надзвичайно суспільно-важливої інформації, яку в інший спосіб отримати неможливо.

Телерадіокомпанія не пропагує, тобто не показує у привабливому світлі, нездоровий спосіб життя (паління, пияцтво, наркоманія тощо) чи антисоціальну поведінку (це ж стосується і висвітлення кримінальної тематики).

При доборі матеріалу редактори Телерадіокомпанія враховують час виходу конкретного матеріалу в ефір (ранковий, денний, вечірній чи нічний) саме з точки зору дотримання цього принципу.

Телерадіокомпанія дуже обережно висвітлює небезпечні для суспільства варіанти наслідуваної поведінки, наприклад, суїцид.

2. ПОВАГА ДО ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

Важливою засадою діяльності є безумовне пошанування права на недоторканість приватного життя і справедливе трактування, яке, однак, не виключає права розслідувати питання, що є предметом публічного інтересу. Приватні справи, кореспонденція та розмови не підлягають розголошенню, якщо цього чітко не вимагають суспільні інтереси.

3. НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ДО ОБВИНУВАЧЕНИХ

При висвітленні кримінальної та правоохоронної тематики журналісти Телерадіокомпанії на всіх етапах (злочин, порушення кримінальної справи, хід слідства, затримання і арешт підозрюваних, хід судового процесу) докладають усіх зусиль до неупередженого ставлення до підозрюваних, обвинувачених, підсудних, оскільки лише вирок суду дає підставу назвати людину винною у скоєнні злочину. Журналісти Телерадіокомпанії мають докладати всіх можливих зусиль, щоб кожного разу озвучувати точку зору підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а в разі неможливості це зробити – принаймні, точку зору його родичів чи адвокатів.
Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом.

4. ОПРИЛЮДНЕННЯ ІМЕН ТА ІНШИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЖЕРТВ ЗЛОЧИНУ ЧИ ПОСТРАЖДАЛИХ

Оприлюднення імен живих жертв злочину, особливо коли йдеться про злочини, пов’язані з насильством щодо дітей чи з сексуальним насильством, може додати цим жертвам страждань. Тому Телерадіокомпанія йде на оприлюднення імен жертв злочину лише у тих випадках, коли повнолітня жертва погодилася на розкриття свого імені, а громадський інтерес до справи є надзвичайно великим. В разі, якщо без легального судового процесу, жертва звинувачує когось у скоєнні злочину проти неї, Телерадіокомпанія не робить привілея до цієї людини і оприлюднює її ім’я.


5. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Співробітники Телерадіокомпанії особливо обережні, коли матеріал потребує роботи з неповнолітніми. У цих випадках співробітники керуються законодавчою нормою, за якою зйомка та показ неповнолітніх, оприлюднення коментарів неповнолітніх є дозволеними лише за згоди батьків неповнолітнього або тих його опікунів, які в момент зйомки чи запису інтерв’ю несуть за повнолітнього відповідальність, будучи уповноваженими на це батьками неповнолітнього або ж судовим рішенням.
Готуючи матеріали, пов'язані з неповнолітніми, співробітники Телерадіокомпанії повинні особливо ретельно стежити за тим, щоб матеріал не заподіяв шкоди дитині.
З метою захисту дітей від негативного впливу інформації Телерадіокомпанії забороняється:
1) розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00. Такі програми повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм телерадіокомпанії та сповістити телеглядача та радіослухача безпосередньо перед трансляцією передачі;
2) розповсюджувати програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і передачі, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів. Текстовий супровід не може містити брутальних слів, висловів тощо.
При створенні, підготовці та розповсюдженні телерадіопрограм та передач Телерадіокомпанія зобов'язана дотримуватися вимог законодавства України про захист суспільної моралі.

6. ЕМБАРГО, «НЕ ДЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ»

Співробітники Телерадіокомпанії дотримуються ембарго, накладеного на інформацію. Структура чи людина, яка надає інформацію, але просить при цьому зберегти певне ембарго, покладається на порядність Телерадіокомпанії чи її окремого співробітника.

Інформація, отримана Телерадіокомпанією з умовою "не для оприлюднення” може бути оприлюднена лише за надзвичайних обставин (коли йдеться про попередження кримінального злочину, або про інформацію, оприлюднення якої може запобігти значним негативним наслідкам для суспільства або окремих людей).

7. ЗАХИСТ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Журналісти Телерадіокомпанії розуміють, що подання ними інформації з посиланням на джерела, які не бажають, щоб їхні імена були озвучені, перекладає на них повну відповідальність за точність та достовірність такої інформації. Пообіцявши людині не розкривати її імені, журналісти Телерадіокомпанії повинні бути готовими, не розкриваючи джерела, відстоювати точність інформації у суді.

Розкриття особи анонімного джерела інформації можливе лише за умови надзвичайної політичної ваги наданої інформації і з урахуванням можливих наслідків цього для Телерадіокомпанії, медіа-простору області та, власне, самого інформатора.


8. ВІДМОВА ВІД НЕЗАКОННИХ МЕТОДІВ ЗБИРАННЯ І ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Співробітники Телерадіокомпанії у своїй роботі не використовують незаконних методів збирання та поширення інформації. Зокрема, до таких методів належить несанкціоноване прослуховування або стеження за людиною.

Публікувати результати санкціонованих законом прослуховування чи стеження, які було здійснено уповноваженими на це службами, Телерадіокомпанія може лише у випадках, коли при цьому дотримано всіх формальних процедур, передбачених чинним законодавством.
Те саме стосується інших незаконних способів здобуття інформації (зйомки прихованою камерою, аудіозапис без попередження тощо). Винятком можуть бути лише гострі конфліктні ситуації, які виникають під час зйомки чи запису інтерв'ю.

Працюючи з людьми, співробітники інформаційних служб Телерадіокомпанії не вдаються до ошукування цих людей у будь-який спосіб. Зокрема, домовляючись про інтерв'ю, не приховують від співбесідника мети цього інтерв'ю. Будь-яку інформацію інформаційники Телерадіокомпанії збирають, згідно із чиним законодавством, чесно і відкрито.

Винятки з цих правил можливі лише за умови надзвичайної суспільної ваги матеріалу і неможливості отримати його у інший спосіб.

9. ПРИДБАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Телерадіокомпанія зазвичай не платить грошову винагороду (гонорари) своїм джерелам. Завдання журналіста – зібрати доступну і відкриту інформацію. У виняткових випадках є припустимою оплата інформації, яка має надзвичайну суспільну вагу. Сам факт оплати інформації і сплачена сума в такому випадку оприлюднюється.

10. ВІДМОВА ВІД ПЛАГІАТУ

Співробітники Телерадіокомпанії у своїй роботі категорично відмовляються від будь-яких форм плагіату. Будь-які чужі думки подаються лише з належним посиланням на автора. Будь-які чужі ідеї реалізуються лише за згоди автора і з посиланням на автора ідеї. Ця ж норма стосується і внутрішніх робочих відносин співробітників.
При розповсюдженні інформації Телерадіокомпанія дотримується вимог законодавства щодо авторських та суміжних прав.
Творчі працівники та телерадіожурналісти можуть бути авторами телерадіопрограм, а також інших об’єктів авторського права згідно ч. 1 ст. 8 Закону України “Про авторське право та суміжні права” та мати майнові та особисті немайнові права.
Якщо телерадіопрограми робляться за державним замовленням, то авторські і суміжні права на ці твори належать державі в особі Телерадіокомпанії.
Згідно з Законом України “Про авторське право та суміжні права Телерадіокомпанії забороняється:
- вчиняти дії, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав, та їх майнові права;
- піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав,
- плагіат;
- вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського і суміжних прав;
- підроблення, заміна, чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління.

11. ВІДМОВА ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ БУДЬ-КОГО ЗА БУДЬ-ЯКИМИ ОЗНАКАМИ

Співробітники Телерадіокомпанії виключають у своїй роботі і повсякденному житті ідеї ксенофобії, національної і расової нетерпимості, дискримінаційного ставлення до будь-кого за будь-якою ознакою.

У матеріалах Телерадіокомпанії вказувати на чиюсь стать, мову спілкування, національність, расу, віросповідання, походження чи політичні уподобання можна лише тоді, коли вони є необхідною складовою частиною новини і коли це не викликає заперечень тієї людини, про яку ідеться.

12. ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
ТА ПОЛІТИКІВ ПІД ЧАС ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ПОЗА ЙОГО МЕЖАМИ

Співробітники Телерадіокомпанії під час виборчого процесу керуться в своїй діяльності чинним законодавством про вибори.
Передвиборна агітація проводиться з дотриманням принципу рівних умов та можливостей. Висвітлення виборчого процесу, в тому числі в інтерв’ю, дискусіях та дебатах, інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій здійснюється на засадах об’єктивності, неупередженості та збалансованості.
Редакції Телерадіокомпанії надають рівні можливості для всіх суб’єктів виборчого процесу (політичних партій, їх виборчих блоків, кандидатів) для висвітлення їх політичної позиції та діяльності.
Поза межами виборчого процесу журналісти Телерадіокомпанії докладають планомірних і постійних зусиль до розширення кола коментаторів з боку кожної політичної партії, окремих політиків чи інституцій.

13. ВІДМОВА ВІД ХАБАРІВ

Співробітники Телерадіокомпанії не беруть матеріальних чи інших винагород на стороні. Подарунки, послуги і пільги взамін за оприлюднення або, навпаки, приховування певної інформації є несумісним з етичними принципами Телерадіокомпанії і журналістики в цілому.
Подібний випадок веде до автоматичного звільнення співробітника.

14. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Працівники Телерадіокомпанії не повинні мати будь-яких сторонніх інтересів чи зобов'язань, які могли б завдати шкоди репутації компанії чи взаємній довірі між телерадіокомпанією та її аудиторією в тому, що стосується безсторонності, справедливості та чесності.

Якщо при підготовці матеріалу конфлікт невідворотний і може вплинути на зміст матеріалу, про це застерігається глядач.

ЧАСТИНА ІІІ.
РЕКЛАМНІ ЗГАДКИ ТА ПРОМОЦІЯ


Прихована реклама в інформаційних програмах є забороненою.

Програми, які передбачають рекламні згадки і промоцію, чітко відділені від іншого продукту Телерадіокомпанії. Такі програми містять повідомлення про наявність рекламних або промоційнийх матеріалів.

Будь-яка згадка у інформаційних програмах про товари й послуги, що надаються комерційною компанією, повинна бути виправданою з редакційної точки зору й не носити рекламного характеру.

Не допускається жодна невиправдана згадка про товари й послуги з торговою маркою. Включення до звукового чи відеоряду товарів і послуг в обмін на гроші, надання послуг чи будь-яку іншу матеріальну винагороду є розміщенням реклами й категорично забороняється.
Юридичні та фізичні особи, які не є телерадіоорганізаціями або телерадіовиробниками (спонсори), можуть брати участь у прямому чи опосередкованому фінансуванні виробництва телерадіопрограм та передач або їх змістовних частин.
Забороняється спонсорування новин, телерадіопрограм та передач, які висвітлюють політичні події чи проблеми.
Спонсорами не можуть виступати юридичні та фізичні особи, основою діяльності яких є виробництво чи реалізація товарів та послуг, реклама яких на телебаченні та/або радіомовленні заборонена відповідно до законодавства України.
Телерадіопрограми та передачі або їх складові частини, які фінансуються спонсором, не повинні вміщувати прямі чи приховані посилання на назву товарів або послуг.
Спонсори не мають права впливати на час і зміст телерадіопрограм та передач або їх частини, а також втручатися у професійну діяльність телерадіоорганізацій та їх працівників.
Спонсорство не звільняє телерадіокомпанію від відповідальності за зміст телерадіопрограм та передач або їх частин.
Відомості про спонсора (назва або ім'я, торгова чи фірмова марка, емблема) у телерадіопередачах, які фінансуються спонсором, мають бути чітко і точно означені титрами чи дикторським текстом на їх початку та наприкінці.
Реквізити спонсора (адреса, телефон, розрахунковий рахунок тощо), а також споживчі якості товару чи послуг не зазначаються.
Забороняється оприлюднювати інформацію про спонсорів під виглядом інформації чи в інший спосіб під час трансляції аудіовізуального твору.

7. Порядок внесення змін та доповнень до Редакційного статуту

7.1. Внесення змін та доповнень до цього Редакційного статуту здійснюються в письмовій формі та затверджується наказом Держкомтелерадіо. Зміни можуть вноситися шляхом складання Редакційного статуту в новій редакції або шляхом викладення змін в додатках.
7.2. Зміни набувають чинності з моменту затвердження їх Держкомтелерадіо.
7.3. Цей Редакційний статут встановлює, що зміни редакційної політики в частині політичного або ідеологічного спрямування Телерадіокомпанії прирівнюються за своїми виробничими наслідками до зміни умов праці.
У разі зміни засновником Телерадіокомпанії її політичного або ідеологічного спрямування без згоди Трудового колективу або уповноваженого профспілкового органу, в тому числі через зміну власника Телерадіокомпанії, телерадіожурналісти отримують право на звільнення з формулюванням „зміна умов праці”. При цьому всім працівникам, що звільняються з зазначених підстав виплачується компенсація в порядку, визначеному колективним договором Телерадіокомпанії.

8. Прикінцеві положення

8.1. Даний Редакційний статут набирає чинності з дня його затвердження.
8.2. Даний Редакційний статут підлягає оприлюдненню.
8.3. Копія Редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення.

Редакційна політика

календар подій

«    Березень 2012    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

опитування


це реальна допомога тим, хто її потребує
вони не потрібні, бо приносять мало користі
мені байдуже 

галерея